Ymarferydd Gofal Brys – Lefel 1

Type: Permanent

Date Posted: 45014

Closing Date: 45044

Location: Shrewsbury, Shropshire

Salary: £41,600 to £41,600 per year, pro rata

Ymarferydd Gofal Brys – Lefel 1

Ymarferydd Gofal Brys – Lefel 1 (Cydlynu gofal, cymorth llinell gymorth oncoleg a brysbennu) – x4 swydd wag gydag opsiwn o oriau llawn amser neu ran amser.

Ydych chi’n nyrs neu’n weithiwr gofal iechyd proffesiynol profiadol ac â diddordeb mewn bod yn rhan o dîm gofal o fewn darparwr gwasanaeth rhagorol sydd wedi’i raddio gan CQC? Os felly, darganfyddwch y cyfleoedd gyrfa gwerth chweil hyn sydd gennym ar gael…

Ein Cwmni

Mae Shropdoc yn gwmni nid-er-elw a sefydlwyd yn 1996. Rydym yn darparu gwasanaethau gofal sylfaenol brys 24/7 i gleifion ar draws Powys, Swydd Amwythig, Telford a Wrekin, a Swydd Gaerhirfryn, gan gynnwys gwasanaeth Meddyg Teulu y tu allan i oriau, cydgysylltu gofal, un pwynt mynediad yn Swydd Amwythig, a llinell gyngor oncoleg.

Rydym yn gofalu am ein tîm o dros 200 o gydweithwyr. Rydym yn ymdrechu i ddarparu gofal cleifion o safon, cymuned waith gydag uniondeb a charedigrwydd, ac rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ein staff yn barhaus. Mae ein gweledigaeth a’n gwerthoedd o Gymuned, Ansawdd, Caredigrwydd, Uniondeb, a Datblygiad wrth wraidd popeth a wnawn, gan ein galluogi i gyflawni’r canlyniadau gorau i gleifion ac i’n cydweithwyr.

Y Rôl – Ymarferydd Gofal Brys

Byddwch yn ymuno â’r tîm amlddisgyblaethol o weithwyr gofal iechyd proffesiynol yn ein Canolfan Cydlynu Gofal yn Amwythig. Fel Ymarferydd Gofal Brys bydd eich ffocws ar ddarparu gwasanaeth ffôn i gleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i gydlynu’r llwybrau gorau i gleifion, o alwadau sydd wedi’u huwchgyfeirio gan ein Trinwyr Galwadau.

Bydd eich dyletswyddau yn cynnwys, er heb fod yn gyfyngedig i:

• Cydgysylltu â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i ddod o hyd i opsiynau derbyn addas ar gyfer cleifion, a chydlynu a threfnu derbyniadau
• Darparu gwasanaeth llinell gymorth ffôn i gleifion oncoleg
• Darparu brysbennu dros y ffôn ar gyfer gofal brys y tu allan i oriau
• Cynorthwyo gydag osgoi derbyniadau ac ymyriadau therapiwtig
• Gweithio’n agos gyda’n partneriaid mewn gwasanaethau gofal cymunedol

Y Pecyn

Byddwch yn cael hyfforddiant cynhwysfawr ar gyfer cydlynu gofal, llinell gymorth oncoleg a brysbennu y tu allan i oriau, a byddwch yn derbyn:

• Contract parhaol, gyda’r dewis i weithio naill ai’n llawn amser (37.5 awr) neu’n rhan amser (o leiaf 24 awr) gydag oriau penodol i’w trafod yn y cyfweliad
• Cyfradd tâl o £20 yr awr (sy’n cyfateb i gyflog o £41,600 yn seiliedig ar 40 awr yr wythnos, heb gynnwys y cyfradd yn codi) gyda chodiad o 30% wrth weithio rhwng 8yp a 6yb ar ddyddiau’r wythnos a sifftiau dydd Sadwrn yn ogystal â chodiad o 60% ar ddydd Sul a Gwyliau Banc
• Cynllun pensiwn y GIG
• Buddiannau gofal iechyd Paycare ar gyfer yr holl staff a dibynyddion
• Mynediad i ostyngiadau cenedlaethol gan gynnwys y Cerdyn Golau Glas a Gostyngiadau’r Gwasanaeth Iechyd
• Cyfleoedd datblygu gyrfa
• 25 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau banc (cyfwerth ag amser llawn), yn codi i 27 diwrnod ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth, a 29 diwrnod ar ôl 10 mlynedd (cyfwerth ag amser llawn)
• Tâl salwch y cwmni
• Cynllun beicio i’r gwaith

Byddwch yn gweithio ar rota (a ddarperir 6 wythnos ymlaen llaw) sy’n cynnwys dyddiau, nosweithiau, penwythnosau, nosweithiau a Gwyliau Banc gan fod Shropdoc ar agor pan fydd meddygfeydd ar gau. Bydd unrhyw geisiadau patrwm gwaith penodol yn cael eu hystyried a gellir eu trafod yn y cyfweliad.

Ein Gofynion – Ymarferydd Gofal Brys

• Cofrestriad proffesiynol naill ai gyda’r NMC neu HCPC
• Profiad ôl-gofrestru gyda thystiolaeth o ddatblygiad ôl-gofrestru parhaus
• Cefndir mewn amgylchedd gofal aciwt, sylfaenol neu gymunedol
• Profiad o frysbennu ac ymgynghori dros y ffôn
• Profiad gyda’r llwybrau sydd ar gael ar gyfer derbyniadau ac osgoi derbyniadau
• Profiad o asesu cyflyrau diwahaniaeth i ffurfio diagnosis clinigol a strategaethau triniaeth
• Profiad o weithio amlddisgyblaethol
• Gwybodaeth ymarferol am ystod eang o gyflyrau clinigol ac ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth

Sut i wneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer y swydd Ymarferydd Gofal Brys hon i’w gyflwyno ar-lein, ac ni chaniateir unrhyw alwadau na CVs gan asiantaethau.

Bydd y rhestr fer a chyfweliadau ar gyfer y rôl hon yn digwydd tra bydd yr hysbyseb yn fyw; bydd y swydd yn cael ei chau cyn gynted ag y penodir yr ymgeisydd llwyddiannus. Anogir ymgeiswyr felly i gyflwyno ceisiadau cyn gynted â phosibl. Gellir lawrlwytho’r disgrifiad swydd llawn a manyleb y person trwy dudalen gyrfaoedd Shropdoc.

Mae gennym ni sawl rôl ar gael felly dywedwch wrth eich ffrindiau hefyd!